ارتباط با حراست دانشگاه

تلفن : 
              6410060-0711
              6191206-0711

پست الکترونیکی : 

            
herasat@iaushiraz.ac.ir

آدرس : 
             شیراز - کیلومتر 5 جاده صدرا - پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

صندوق پستی : 
                   
4-71993